Regulamin

§1

[Definicje]

1.     Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień pzez Klientów oraz ich realizację przez Diet Point Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  jak również stanowi wzorzec umowy w myśl art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2.     Diet Point – przedsiębiorca działający pod firmą Diet Point Catering Dietetyczny Rupp Miłosz z siedzibą w Płocku (09-410 Płock, woj. Mazowieckie), ul. Monte Cassino 4/13, NIP: 7743097242, świadczący usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie Regulaminu.

3.     Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.dietpoint.pl, za pośrednictwem, której realizowane są usługi Diet Point.

4.     Klient Indywidualny– podmiot korzystający z usług Diet Point przewidzianych Regulaminem - konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     Klient Korporacyjny – podmiot korzystający z usług Diet Point przewidzianych Regulaminem - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą fizyczną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6.     Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Korporacyjnego, na rzecz których Diet Point świadczy usługi przewidziane Regulaminem.

7.     Produkt –zestaw wybranego przez Klienta wariantu diety o określonej przez niego kaloryczności przeznaczony na jeden dzień z listy opcji dostępnych na Stronie Internetowej.

8.     Strefa dostaw – obszar terytorialny, na którym świadczone są usługi przez Diet Point, dostępny każdorazowo na Stronie Internetowej.

9.     Cennik – zestawienie kosztów poszczególnych Produktów i usług realizowanych na podstawie Regulaminu, dostępny każdorazowo na Stronie Internetowej.

10.  Rejestracja – zespół czynności dokonywanych przez Klienta celu założenia Konta Użytkownika.

11.  Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień realizowanych przez Diet Point.

12.  Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

13.  Godziny Robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w ciągu Dni Roboczych. 

 

§ 2

[Postanowienia ogólne]

1.     Diet Point świadczy usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych tj. na rzecz Klienta w określonych Strefach Dostaw z wykorzystaniem sieci Internet w celu złożenia zamówienia oraz kontaktu z Klientami.

2.     Diet Point dostarcza Produkty przeznaczone na dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.     Kontakt z Diet Point możliwy jest:

a.     za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@dietpoint.pl,

b.     za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem 535 144 509, w Godzinach Roboczych,

c.     za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.  

4.     Wszelkie warianty diet oferowanych przez Diet Point zostały opracowane i zbilansowane przez profesjonalnego dietetyka.

5.     Szczegółowy zakres usług w tym warianty diet, warianty kaloryczne, menu na poszczególne dni, Strefy Dostaw oraz Cennik znajdują się każdorazowo na Stronie Internetowej.

6.     Przed rozpoczęciem korzystania z usług Diet Point konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zaakceptowanie wszelkich jego postanowień oraz Rejestracja.

7.     Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna i możliwa jest podczas Rejestracji.

 

§ 3

[Składanie zamówienia]

1.     Podczas składania zamówienia Klient wybiera jeden ze wskazanych wariantów diet, kaloryczność, okres zamówienia, formę płatności oraz miejsce dostawy. 

2.     Diet Point w ramach oferowanych usług, nie oferuje indywidualizacji dostarczanych posiłków.

3.     Diet Point wymaga, by Klient Indywidualny miał ukończone 18 lat oraz posiadał pełną zdolność do czynności prawnych.

4.     Celem prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

§ 4

[Rejestracja i Konto Użytkownika]

1.     W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Użytkownika na Stronie Internetowej.

2.     Konto Użytkownika zakładane jest w procesie Rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza.

3.     W toku Rejestracji Klient przekazuje Diet Point następujące dane:

a.     imię i nazwisko (w przypadku Klienta Indywidualnego) lub nazwę przedsiębiorstwa i NIP (w przypadku Klienta Korporacyjnego),

b.     docelowy adres dostawy wraz z ewentualnymi informacjami dodatkowymi niezbędnymi do dostarczenia zamówienia np. kod do domofonu,

c.     adres e-mail i numer telefonu.

4.     Celem prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika konieczne jest posiadanie urządzenia wskazanego w §3 ust. 4 oraz adresu e-mail.

5.     Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane adresowe i kontaktowe, celem umożliwienia skutecznego realizowania usług przewidzianych w Regulaminie przez Diet Point.

§ 5

[Składanie zamówienia]

1.     W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika dostępne na Stronie Internetowej (zakładka: Panel Klienta).

2.     Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie specyfikacji zamówienia poprzez wybór wariantu diety, kaloryczności, okresu zamówienia, miejsca dostawy oraz wybór formy płatności.

3.     Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Diet Point wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji w ciągu jednego Dnia Roboczego. W/w wiadomość stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy Klienta z Diet Point.

4.     W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się, iż zamówienie nie zostało skutecznie złożone oraz nie doszło do zawarcia umowy. W takim wypadku zaleca się kontakt w sposób wskazany w §2 ust. 3.

5.     Klient ma możliwość zgłoszenia zmiany adresu dostawy, zamówionego wariantu diety lub wariantu kalorycznego najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę najbliższej dostawy do godziny 12:00.

6.     Jeśli zmiana wskazana w ust. 5 wiąże się ze zwiększeniem kosztów zamówienia, Klient obowiązany jest do dokonania dopłaty na zasadach opisanych w § 6.  

7.     Klient ma możliwość zawieszenia dostaw Produktów w wybranym przez siebie okresie, co powinien zgłosić najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę najbliższej dostawy do godziny 12:00.

8.     W przypadku wskazanym w ust. 7 środki niewykorzystane na zamówione wcześniej Produkty zostaną wykorzystane w okresie późniejszym po wznowieniu dostaw. Klient powinien zgłosić chęć wznowienia dostaw zgłosić najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę najbliższej dostawy do godziny 12:00.

9.     Jeśli w okresie między zawieszeniem, a wznowieniem dostaw ceny za Produkty lub inne usługi realizowane przez Diet Point ulegnie zwiększeniu, Klient oprócz zgłoszenia chęci wznowienia dostaw w myśl ust. 8 obowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty na zasadach opisanych w § 6.

 

§ 6

[Koszty zamówienia oraz płatności]

1.     Cennik wszelkich usług realizowanych przez Diet Point dostępny jest na Stronie Internetowej.

2.     Wszelkie ceny określone zostały w złotówkach oraz są cenami brutto. 

3.     Klient podczas składania zamówienia wybiera jedną z form płatności online dostępnych na Stronie Internetowej.

4.     W przypadki jeśli Klient wybrał formę płatności „przelew internetowy” zamówienie uważa się za złożone po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Diet Point, co Klient potwierdza poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosowne potwierdzenie zrealizowanego przelewu.   

5.     Diet Point wystawia Klientowi dowód dokonania wpłaty w formie paragonu na dane poddane podczas składania zamówienia.

6.    

 

§ 7

[Realizacja zamówienia]

1.     Dostawy posiłków odbywają się z użyciem specjalistycznego pojazdu, przystosowanego do transportu oraz przechowywania produktów żywnościowych.  

2.     Dostawy dokonywane są od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 17:00-2:00 pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. W niedzielę dostarczane są zamówienia na poniedziałek.

3.     Produkty pakowane są w pojemniki dostosowane do poszczególnych posiłków. Szczegółowe informacje dotyczące podgrzewania posiłków, ich przechowywania, terminu zdatności do spożycia oraz użytych składników znajdują się na pojemnikach.

4.     W przypadku nieodebrania dostarczonych Produktów z winy Klienta np. z uwagi na błędnie wskazany adres dostawy lub datę dostawy, braku podania innych szczegółowych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia (np. kodu do domofonu) – zamówienie uważa się za doręczone skutecznie.

5.     Diet Point nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania przez Klienta prawidłowo dostarczonych Produktów w skutek ich późniejszej kradzieży, zniszczenia przez osoby trzecie lub zwierzęta.

6.     W wypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty zapłaconej za nieodebrany Produkt.

7.     Dla celów dowodowych, na potrzeby ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dostawca Diet Point dokumentuje fotograficznie fakt dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Klienta. 

8.     Diet Point na wyraźne żądanie Klienta udostępnia fotografie potwierdzające dostarczenie wskazanego przez niego zamówienia.

 

§ 8

[Reklamacja]

1.     Klient ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli w jego ocenie usługa świadczona przez Diet Point została zrealizowana w sposób wadliwy.

2.     Celem zgłoszenia reklamacji konieczne jest skontaktowanie się Klienta z Diet Point na dane wskazane w § 2 ust. 3 w ciągu 2 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

3.     W ramach kontaktu wskazanego w ust. 2 Klient obowiązany jest wskazać swoje dane podane do realizacji zamówienia, ewentualnie dane kontaktowe (jeśli różnią się od tych. które zostały wskazane podczas składania zamówienia) numer zamówienia oraz opisać zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.

4.     Diet Point rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

5.     O rozpoznaniu reklamacji Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez niego podczas składania zamówienia ewentualnie na inny adres wskazany podczas składania reklamacji.

 

§ 9

[Odesłania]

Zasady związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz z polityką prywatności uregulowane zostały w odrębnych dokumentach.

 

§10

[Postanowienia końcowe]

1.     Diet Point nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta. W przypadku Klienta Indywidualnego wynika to z treści z art. 38 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zaś w przypadku Klienta Korporacyjnego stosuje się zasadę swobody umów.

1.     Diet Point poprzez zapisy Regulaminu informuje Klienta Indywidualnego, iż ma on możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

2.     Diet Point, poprzez zapisy Regulaminu stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta informuje Klienta Indywidualnego o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad oraz o istnieniu kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pk 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl/

3.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym:

a.     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19),

b.     ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21),

c.     ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2020.