Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.DIETPOINT.PL

WPROWADZENIE
Jest nam bardzo miło, że wybraliście Państwo DIET POINT. Jednym z naszych priorytetów, obok dostarczania Wam smacznych i zdrowych posiłków oraz dawania możliwości wyboru tego co jecie, jest świadczenie usług w oparciu o jak najwyższe standardy ochrony Waszych danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatności ma na celu przybliżenie w jaki sposób je zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz udostępniamy. Jest dla nas rzeczą istotną aby nasi Klienci wiedzieli jakie dane osobowe wykorzystujemy za ich zgodą, rozumieli dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz mieli świadomość jakie przysługują im w związku z tym prawa.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1    Polityka prywatności przedstawia politykę w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.dietpoint.pl, zwaną w dalszej części „Serwisem”.
1.2    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest  CF sp. z o.o w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000837594, NIP 7393939219  ul. Lubelska 33, kod pocztowy 10-409 Olsztyn, zwana w dalszej części „Administratorem”.
1.3    Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
1.4    Administrator chroni prywatność i przekazywane mu informacje z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
1.5    Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
1.6    Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
1.7    Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie w Serwisie.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1    Dane Użytkowników podlegające przetwarzaniu przez Administratora to, w przypadku gdy Użytkownik zawiera lub zamierza zawrzeć z Administratorem umowę cateringu: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy posiłków (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki).  Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wykonania umowy przez Administratora, dlatego też ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy dostawy cateringu z Administratorem. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników w postaci adresu IP.
2.2    Dane osobowe Uzytkowników zawarte w formularzu znajdującym się na stronie www.dietpoint.pl pod zakładką „Zamów dietę” podlegają przetwarzaniu w celu złożenia zamówienia w Serwisie, przyjęcia tego zamówienia i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2.3    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.4    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
2.5    Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.6    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast dane osobowe Użytkowników kupujących catering za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez okres trwania umowy cateringu.  Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i i usług będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
2.7    Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: dietetykom – w celu przygotowania diety; księgowym, biurom rachunkowym, dostawom usług płatności internetowych, prawnikom – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Użytkownika i przyjęcia tego zamówienia przez Administratora; dostawcom zamówień, kurierom – w celu dostarczenia zamówień pod adres wskazany przez Użytkownika. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych Klientów i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu.
2.8    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3.    PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
3.1    Użytkownik prawo do:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie,
- kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
- żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
- żądania usunięcia jego danych osobowych jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
-żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3.2    Dla realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
•    wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – biuro@dietpoint.pl,
•    wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres –  CF sp. z o.o w Olsztynie , Lubelska 33, 10-409 Olsztyn.
3.3    Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

4.    PLIKI „COOKIES”
4.1    Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
4.2    Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie.
4.3    Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
•    identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych na stronie www.dietpoint.pl,
•    zapamiętywania diet dodanych do zamówienia,
•    zapamiętywania danych wpisanych przez Użytkownika w zakładce „Zamów dietę”,
•    prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących ilości i cech składanych zamówień oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.

5.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
51.    Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 28.02.2024.