Polityka prywatności

Polityka prywatności Diet Point

1.    Informacje wstępne
1.1.    Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO tj. podmiot przetwarzający dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.dietpoint.pl tj. Diet Point Catering Dietetyczny Rupp Miłosz, ul. Monte Cassino 4/13, 09-410 Płock, NIP 7743097242, REGON 386809372 (dalej również jako: Diet Point).
1.1.    RODO  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
1.2.    Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
1.3.    Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
1.4.    Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.dietpoint.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności.


2.    Cele Polityki Prywatności
Celem niniejszej Polityki prywatności jest:
2.1.    udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies w witrynie dietpoint.pl wymaganych przez przepisy prawa,
2.2.    zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.


3.    Dane osobowe i prywatność związana z korzystaniem z usług Diet Point
3.1.    W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Diet Point oraz założeniem przez niego Konta Użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich niezbędnych danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu). Wszelkie dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednakże jest to konieczne w celu zawarcia umowy z Diet Point.  
3.2.    Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach (pkt 4), związanych z funkcjonowaniem Diet Point i świadczeniem usług oferowanych przez ten podmiot („Usługi”), a także gromadzone są informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej www.dietpoint.pl.
3.3.    Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony internetowej www.dietpoint.pl poprzez Konto Użytkownika oraz osób niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające Konta Użytkownika) przetwarzane są przez Administratora danych osobowych.

4.    Cel przetwarzania danych osobowych
4.1.    Cele przetwarzania danych osobowych związane są z działalnością usługową Diet Pont, a więc jest to:
4.1.1.    Świadczenie usług oferowanych przez Diet Point związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika,
4.1.2.    Realizacja Twoich zamówień,
4.1.3.    Cel statystyczny i analityczny,
4.1.4.    Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi,
4.1.5.    Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

5.    Podstawa prawna przetwarzania danych
5.1.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy RODO, które mają zastosowanie w przypadkach:
5.1.1.    zawarcia umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
5.1.2.    ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5.1.3.    zawarcia umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
5.1.4.    naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5.1.5.    naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5.1.6.    naszego prawnie uzasadnionego interesu. polegającego na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5.1.7.    naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6.    Skutek niepodania danych:
6.1.    W zależności od celu, w jakim dane osobowe są podawane skutek niepodania danych osobowych to:
6.1.1.    brak możliwości założenia Konta Użytkownika na stronie www.dietpoint.pl,
6.1.2.    brak możliwości korzystania zawarcia umowy z Diet Point i korzystania z oferowanych przez ten podmiot usług.
6.2.    Jeżeli Użytkownik umieszcza w na stronie internetowej www.dietpoint.pl lub podczas zakładania Konta Użytkownika jakiekolwiek dane osobowe innych osób trzecich (m.in. imiona, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail), czyni to na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


7.    Okres przetwarzania danych
7.1.    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
7.1.1.    przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
7.1.2.    ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą między Użytkownikiem, a Diet Point,
7.1.3.    zostanie przyjęty Twój skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej,
7.1.4.    nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
7.2.    Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. W przypadku wystąpienia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi okres przetwarzania danych może być przedłużony na czas w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

8.    Prawa Użytkownika
8.1.    Zgodnie z przepisami RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
8.1.1.    żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
8.1.2.    żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
8.1.3.    żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
8.1.4.    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
8.1.5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
8.1.6.    przenoszenia Twoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
8.1.7.    cofnięcia udzielonych wcześniej zgód dotyczących Twoich danych osobowych na postawie art. 7 RODO.
8.2.    Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw poprzez wysłanie:
8.2.1.1.    wiadomości e-mail na adres: kontakt@dietpoint.pl,
8.2.1.2.    wiadomości tradycyjnej na adres: Diet Point Catering Dietetyczny Rupp Miłosz, ul. Monte Cassino 4/13, 09-410 Płock.
8.3.    Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9.    Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
9.1.    Realizując i świadcząc usługi korzystamy z zaplecza innych podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych osobowych:
9.1.1.    podmiot dostarczający oprogramowanie do prowadzenia strony internetowej www.dietpoint.pl oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę systemu informatycznego związanego z www.dietpoint.pl,
9.1.2.    podmiot realizujący dostawę zamówień,
9.1.3.    podmiot obsługujący płatności za usługi świadczone przez Diet Point,
9.1.4.    podmiot prowadzący księgowość Diet Point,
9.1.5.    hostingodawca,
9.1.6.    podmiot zapewniający usługi marketingowe,
9.1.7.    podmiot zapewniający usługi statystyczne,
9.1.8.    odpowiednie organy publiczne oraz osoby trzecie w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

10.    Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator  stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Certyfikat SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych poprzez szyfrowanie na stronach internetowych, który zapewnia poufność i bezpieczeństwo transmisji danych przesyłanych przez Internet. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w zakresie stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe Użytkownika.

11.    Polityka Cookies
11.1.    Strona internetowa www.dietpoint.pl wykorzystuje pliki cookies.
11.2.    Pliki cookies to drobne pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.dietpoint.pl.pl w sposób tymczasowy lub trwały. Pliki Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej www.dietpoint.pl oraz świadczonych przez nią usług drogą elektroniczną.
11.3.    Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.dietpoint.pl (np. komputer, laptop, telefon, tablet).
11.4.    Strona internetowa www.dietpoint.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj.:
11.4.1.    pliki cookies trwałe,
11.4.2.    pliki cookies sesyjne.
11.5.    Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
11.6.    Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
11.7.    Pliki cookies używane na stronie www.colorprint.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
11.8.    Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.dietpoint.pl tj.:
11.8.1.    uwierzytelniania Użytkownika  podczas trwania sesji przeglądarki
11.8.2.    zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
11.8.3.    zapewnienia bezpieczeństwa,
11.8.4.    konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
11.8.5.    zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
11.8.6.    wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
11.8.7.    zapamiętywania zawartości „koszyka” na czas trwania sesji,
11.8.8.    dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
11.8.9.    sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
11.9.    Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
11.10.    Czynność opisana w ust. 11.9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.dietpoint.pl.

12.    Kontakt z Administratorem
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt. 8.2 Polityki.

13.    Zmiany polityki
Zapisy zawarte w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie poprzez ich aktualizację oraz dostosowanie do aktualnych przepisów prawa. Aktualna wersja Polityki każdorazowo znajdować się będzie na stronie www.dietpoint.pl
 
14.    Prawo właściwe  
W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.